Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,21 maja
Imienieny:
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa
obrazek
UCHWAŁA NR VIII/47/2011
RADA GMINY KAWĘCZYN
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisława
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Kawęczyn uchwala: STATUT
SOŁECTWA STANISŁAWA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ . 1
Sołectwo Stanisława jest jednostką pomocniczą Gminy Kawęczyn .
§ . 2
Niniejszy Statut określa w szczególności:
1) zadania i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jego organów,
3) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,
4) uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu do
zarządzania i korzystania,
5) zasady gospodarki finansowej,
6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością organów Sołectwa.
§ . 3
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o :
1)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kawęczyn ,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1. niniejszego
Statutu,
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,
4) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,
5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,
6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
§ . 4
1.Sołectwo obejmuje wieś Stanisława o obszarze 162,05 ha.
2.Siedzibą władz Sołectwa jest wieś Stanisława.
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA
§ . 5
1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom
udziału w realizacji zadań Sołectwa.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy ,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy ,
3) podejmowanie innych czynności i działań wynikających z ustaw.
3. Działania, o których mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw
określonych niniejszym Statutem.
§ . 6
1. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres
zadań własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach:
a) statutu Sołectwa,
b) zmiany granic, nazwy, siedziby, a także połączenia, podziału i zniesienia Sołectwa,
3) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a
dotyczących:
a) organizowania pomocy sąsiedzkiej,
b) organizowania wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
4) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:
a) określania przeznaczenia środków z budżetu gminy na realizację zadań Sołectwa,
b) spraw zabezpieczających interesy sołectwa, a wynikających z przepisów prawa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków
finansowych w budżecie Gminy, a w szczególności środków zabezpieczonych w ramach
funduszu sołeckiego.
Rozdział III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ . 7
1. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys - jako
organ wykonawczy.
2. Rada Sołecka jest organem wspierającym Sołtysa.
§ . 8
1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach określonych w § 6 ust. 1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie, z zastrzeżeniem § 37 niniejszego
Statutu,
2) określanie zasad korzystania z mienia gminnego, przekazanego Sołectwu,
3) określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu
oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę
Gminy,
4) określanie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie Gminy do
dyspozycji Sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,
5) wyrażanie opinii Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie
stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy,
6) sprawowanie kontroli nad działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ . 9
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są
stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady
Gminy Kawęczyn .
2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy osoba,
która przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać
okazania dokumentu stwierdzającego posiadanie czynnego prawa wyborczego do Rady
Gminy Kawęczyn.
3. Na Zebraniu Wiejskim mogą być obecne również osoby, których działalność związana jest
z obszarem Sołectwa, a nie są jego stałymi mieszkańcami.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 nie mają prawa udziału w głosowaniach, zgłaszania
kandydatów i kandydowania na funkcje w organach Sołectwa.
§ . 10
Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4 osoby biorące udział w Zebraniu Wiejskim mają prawo:
1) zgłaszać propozycje uchwał i wniosków,
2) brać udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawać pytania Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu
Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy i innym zaproszonym gościom.
§ . 11
1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa
lub Wójta Gminy.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie organów Gminy,
) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim – określonych w § 9 ust.
1 niniejszego Statutu.
3. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni
przed jego wyznaczonym terminem.
4. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno zawierać następujące informacje:
a) na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
b) dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
c) podanie proponowanego porządku obrad,
d) podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.
§ . 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady
Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie
udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta Gminy, obradom Przewodniczy
Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba.
§ . 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,
5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,6) żądaniu
określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie
wniosku lub projektu uchwały, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi
obrad.
§ . 14
1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 12. ust. 2, 3 i 4 przygotowują porządek obrad
Zebrania Wiejskiego.
2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi
Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania,
c) nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,
d) zatwierdzony porządek obrad,
e) przebieg obrad oraz sformułowanie zgłaszanych projektów uchwał i wniosków,
f) uchwały i wnioski podjęte na zebraniu,
g) podpisy prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ . 15
1. Rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają w formie uchwał, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 20 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w
zebraniu, w głosowaniu jawnym, poza wyborami i odwołaniem sołtysa oraz członków rady
sołeckiej.
2. W przypadku braku quorum zwołuje się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, nie
krótszym niż 15 minut po upływie pierwszego terminu. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są
ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu.
§ . 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego
stosuje się odpowiednio zasady dotyczące pracy Rady Gminy uregulowane w Statucie
Gminy.
§ . 17
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami
prawa i uchwałami organów Gminy.2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,
4) wykonywanie uchwał organów Gminy,
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i zawartych z Gminą umów.
3. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
§ . 18
1. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Czynności wspomagania Sołtysa, o jakich mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia ,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Radę Gminy lub Zebranie Wiejskie,
4) podejmowanie innych czynności dla dobra mieszkańców sołectwa.
§ . 19
Sołtys w trakcie wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ . 20
Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w ustawie o
samorządzie gminnym.
Rozdział IV
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ . 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 4 lata.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
a) tajności,
b) bezpośredniości,
c) powszechności,
d) równości.
§ . 22
1. Wybory sprawozdawczo – wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w
terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta Gminy.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek obrad Zebrania
Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, określony w Statucie Gminy Kawęczyn .
4. Termin wyborów nie może wypaść wcześniej, niż na 7 dni po podaniu zarządzenia
wymienionego w ust. 1 do wiadomości publicznej
§ . 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie
powołuje 3-osobową Komisję Skrutacyjną.
2. Do zadań komisji należy:
a)sporządzenie listy obecności uprawnionych do głosowania,
b) wydanie wyborcom określonej ilości ostemplowanych pieczęcią sołectwa kart do
głosowania,
c) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
d) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,
e) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej.
5. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół a sporządzone w trakcie
wyborów dokumenty stanowią załącznik do protokołu.
§ . 24
1. Mieszkańcy Sołectwa w pierwszej kolejności wybierają Sołtysa, a następnie członków
Rady Sołeckiej.
2. Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Sołectwa
uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy Kawęczyn.
3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w
Zebraniu Wiejskim.
4. Wybory należy przeprowadzić także w przypadku zgłoszenia jednego kandydata.
5. Udział w wyborach mogą wziąć kandydaci, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
§ . 25
Komisja Skrutacyjna zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu
wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
§ . 26
1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa, przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej, poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane
kandydatury z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały one zgłoszone.
2. Głosowanie dotyczące wyboru Sołtysa jest tajne.3. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany
kandydat, który uzyska najwięcej głosów.
§ . 27
1. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru członków Rady Sołeckiej, w liczbie od 2 do 6 osób
spośród zgłoszonych kandydatów.
2. Ścisłego określenia liczebności Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie w drodze
odrębnej uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Postanowienia § 25 i § 26 dotyczące rejestracji kandydatów i wyboru Sołtysa stosuje się
odpowiednio.
§ . 28
1. Do odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków znajdują
odpowiednie zastosowanie przepisy o ich powołaniu.
2. W przypadku rezygnacji Sołtysa z funkcji lub niemożności pełnienia funkcji z przyczyn
losowych Wójt Gminy wyznacza osobę do pełnienia funkcji Sołtysa spośród członków Rady
Sołeckiej.
3. Wybory nowego Sołtysa przeprowadza się w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Wójta
Gminy wiadomości o rezygnacji Sołtysa z pełnionej funkcji lub niemożności jej pełnienia.
4. Wyborów nowego Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji Sołtysa
pozostało mniej niż 6 miesięcy. W takim przypadku ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Rozdział V
MIENIE SOŁECTWA
§ . 29
1. Sołectwu – na jego wniosek - może być przekazane mienie komunalne na podstawie
odrębnej uchwały Rady Gminy.
2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę, w trybie
uchwały podjętej zgodnie z ust. 1.
Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ . 30
Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy
przeznaczonymi na realizację zadań.
§ . 31
1. W celu zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na realizację zadań Sołectwa, Rada
Sołecka sporządza wniosek o realizację zadań i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie
do 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wójt Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku decyduje o jego odrzuceniu, w
przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim.
3. Rada Gminy rozpatruje wniosek Sołectwa w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt
Gminy jest związany ustaleniami Rady Gminy w tym zakresie.
4. Wójt Gminy po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu informuje Sołtysa o umieszczeniu
w budżecie Gminy zadań, które będą realizowane przez Gminę na terenie Sołectwa oraz o
wysokości przyznanych Sołectwu środków finansowych na realizację zadań we własnym
zakresie przez mieszkańców.
5. Informację, o której mowa w ust. 4 Sołtys przekazuje niezwłocznie członkom Rady
Sołeckiej i mieszkańcom Sołectwa.
6. Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym przez Sołectwo nie podlegają
przeniesieniu na rok następny.
7. Nie wykorzystanie środków finansowych w danym roku budżetowym może być podstawą
do odmowy ich przyznania w roku następnym.
Rozdział VII
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ . 32
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z
prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ . 33
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy, w imieniu której działa
Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Wójt Gminy lub upoważnione przez niego osoby.
§ . 34
Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
§ . 35
1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w
terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem, uchwałami Rady Gminy lub
Zarządzeniami Wójta Gminy jest nieważna.
3. Nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Wójt Gminy, w
formie zarządzenia.
§ . 36
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, legalności,
gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Wójta Gminy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały
Zebrania Wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot
uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.
3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
nie uwzględnia wskazówek Wójta Gminy, Wójt Gminy może wydać Zarządzenie zastępcze.
4. O podjęciu Zarządzenia zastępczego Wójt Gminy powiadamia Radę Gminy na jej
najbliższej sesji.
§ . 37
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Gminy, na wniosek
Wójta Gminy, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o odwołaniu Sołtysa, Wójt Gminy
wyznacza osobę, która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej
jednak niż na okres 60 dni.
3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2 Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w
celu wyboru Sołtysa.
4. W razie popełnienia przestępstwa przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Wójt Gminy
odwołuje go z pełnienia funkcji w drodze Zarządzenia i powiadamia o tym fakcie Radę
Gminy na najbliższej sesji.
5. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
Wójt Gminy zawiesza go w pełnieniu funkcji w drodze Zarządzenia – do czasu rozpoznania
sprawy przez właściwe organy. W przypadku zawieszenia Sołtysa, jego funkcję pełni osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy spośród członków Rady Sołeckiej.
§ . 38
1. W przypadku nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku
skuteczności w wykonywaniu zadań przez Sołtysa i Radę Sołecką, Wójt Gminy może
- za zgodą Rady Gminy wyrażoną w formie odrębnej uchwały - wydać Zarządzenie o
zawieszeniu wymienionych organów i ustanowieniu zarządcy Sołectwa.
2. Zarządca Sołectwa przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów
Sołectwa na czas nie dłuższy, niż do upływu kadencji wybieralnych organów Sołectwa.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ . 39
W sprawach połączenia, podziału i zniesienia, a także zmiany granic, nazwy i siedziby władz
Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.
§ . 40
Do zmiany Statutu Sołectwa stosuje się przepisy o jego uchwaleniu.
§ . 41
Traci moc uchwała Nr IX/36/90 Rady Gminy Kawęczynz dnia 27 grudnia1990r. w sprawie
uchwalenia statutów sołectw Gminy Kawęczyn.
§ . 42
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn
Tadeusz Krupiński
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ